Utfasing av særfradraget

Utfasing av særfradraget

Tidligere kunne man få skattefradrag for utgifter knyttet til en funksjonshemning, f.eks. PC. Denne ordningen skal nå fases ut.

  • AV:
  • Caroline Solem

De som har fått særfradrag og vilkårene forfradrag fortsatt er oppfylt kan fortsatt få fradrag i en overgangsperiode:

Bestemmelsen i skatteloven § 6‑83 om særfradrag for sykdomskostnader er opphevet med virkning fra og med inntektsåret 2012.

Det er gitt en overgangsregel som innebærer at skattytere som har fått særfradrag for store sykdomskostnader både for 2010 og 2011, fortsatt skal kunne få slikt særfradrag i en overgangsperiode fram til og med inntektsåret 2014 forutsatt at vilkårene for fradrag er oppfylt.

FIN har varslet at det i medhold av overgangsregelen skal gis forskrift om nedtrapping av særfradraget for inntektsårene 2013 og 2014, se Prop 1 LS (2011‑2012) pkt. 8.6.3.1.

Fra og med inntektsåret 2015 skal ordningen med særfradrag for store sykdomskostnader falle helt bort.